Vedtægter Grundejerforeningen Albertslund Vest, afd.3
Grundejerforeningens vedtægter er tidligere revideret den 10.3.2005 iflg. vedtagelse på generalforsamlingen 2005 og 9.3.2006 iflg. vedtagelse på generalforsamlingen 2006.
§ 1

 

Foreningens navn er: Grundejerforeningen Albertslund Vest, afdeling III. Foreningens hjemsted er: Albertslund kommune.

 

§ 2

 

Foreningen formål er:

 

A.At varetage medlemmernes fælles interesser i kvarteret, herunder optræden udadtil på fællesskabets vegne overfor myndigheder og andre.

B.At påtage sig sådanne opgaver, som i henhold til de på medlemmernes ejendomme hvilende servitutter skal varetages af en grundejerforening, såsom renholdelse, snerydning m. v. af tilkørselsveje og visse stier.

C.Overfor medlemmerne at påse overholdelse af sådanne servitutbestemmelser, som kommunen i henhold til de på medlemmernes ejendomme hvilende servitutter pålægger foreningen af påtale.

D.At forestå reparation og vedligeholdelse af de boligveje, som kommunen pr. 1. april 1976 har givet status af "private veje".

 

§ 3

 

Medlemmer er samtlige parcelejere i det af Albertslund kommune udstykkede parcelhuskvarter Albertslund Vest, afdeling III, omfattende parcellerne ved Lavager, Lodager, Mørkager og Skærager.

 

Parcelejerne er servitutmæssigt forpligtet til medlemskabet.

 

§ 4

 

Medlemmer, som sælger ejendom, skal give bestyrelsen meddelelse om ejerskifte.

 

Intet medlem har ved udtræden krav på foreningen, og den nye ejer indtræder i rettigheder og forpligtelser, herunder forpligtelse til betaling af ikke erlagt kontingent for det år, hvori ejerskiftet er sket.

 

Refusion mellem sælger og køber af kontingent er foreningen uvedkommende.

 

§ 5

 

Foreningen har fem bestyrelsesmedlemmer.

 

Formanden vælges af generalforsamlingen for to år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ligeledes vælges af generalforsamlingen for to år, afgår med halvdelen hvert andet år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

 

Bestyrelsens funktionstid er fra 1. april til 31. marts.

 

Generalforsamlingen vælger to suppleanter, som indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling, såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder mellem to generalforsamlinger.

 

Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen, og såfremt et bestyrelsesmedlem sælger sin ejendom, må vedkommende udtræde at bestyrelsen.

 

Ingen kan vælges til noget tillidshverv uden skriftligt til generalforsamlingen at have erklæret sig indforstået med valg eller genvalg.

 

Så vidt det er muligt, bør bestyrelsesmedlemmer vælges således, at hver vej er repræsenteret. Uanset denne regel varetager ethvert bestyrelsesmedlem hele områdets interesser og kan ikke betragte sig som repræsentant for en enkelt vej.

 

Et bestyrelsesmedlem, der uden grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i stedet.

 

§ 6

 

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som skal fungere i formandens forfald indtil førstkommende generalforsamling, såfremt formanden måtte fratræde mellem to generalforsamlinger.

 

Bestyrelsen vælger endvidere en kasserer samt eventuelt en sekretær.

 

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der blandt andet skal indeholde følgende bestemmelser:

•Der indkaldes til bestyrelsesmøde så ofte, formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

•Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, og alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, idet forslaget ved stemmelighed må falde.

•En bestyrelsesprotokol føres over forhandlingerne.

•Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

•Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage sagkyndig bistand til varetagelse af de i vedtægternes § 2, stk. D nævnte opgaver.

•Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage sagkyndig bistand til varetagelse af de i vedtægternes § 2, stk. D nævnte opgaver.

•Bestyrelsen er bemyndiget til at søge samarbejde med kommunens øvrige grundejerforeninger, når det skønnes hensigtsmæssigt.

 

§ 7

 

Generalforsamlingen, som er den højeste myndighed, afholdes ordinært hvert år inden den 15. marts og ekstraordinært så ofte bestyrelsen måtte beslutte det eller senest en måned efter, at krav om ekstraordinær generalforsamling fremsættes af en femtedel af foreningens medlemmer.

 

Alle bestemmelser, der skal vedtages for at opfylde servitutterne, vedtages ved almindelig stemmeflerhed, idet generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden.

 

Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge en ekstrakt af regnskabet for det forløbne år.

 

Forslag, som måtte være indkommet fra bestyrelsen eller andre, skal - for at komme til behandling - være fremsendt til bestyrelsen inden 1. februar, og hvert forslag skal fyldestgørende være nævnt i indkaldelsen.

 

Stemmeafgivningen skal kun ske ved personligt fremmøde, således at hver parcel giver ret til en stemme.

 

Såfremt et medlem måtte forlange det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten og af formanden.

 

§ 8

 

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

1.Valg af dirigent og stemmetællere.

2.Formanden aflægger beretning.

3.Kassereren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag.

5.Fastsættelse af kontingent for det indeværende år.

6.Valg af bestyrelsesformand.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.Valg af to bestyrelsessuppleanter.

9.Valg af revisorer.

10.Valg af revisorsuppleanter.

11.Eventuelt.

§ 9

 

Kontingentet fastsættes for det indeværende regnskabsår af generalforsamlingen på basis af et af bestyrelsen udarbejdet budget.

 

Kontingentet skal have en størrelse, så foreningen kan bestride alle forventede omkostninger i henhold til vedtægternes § 2 samt foreningens almindelige administrationsomkostninger.

 

Budgettet skal særskilt specificere størrelsen af de henlæggelser, som skal ske til imødegåelse af fremtidige omkostninger i medfør af vedtægternes § 2, stk. D.

 

Henlæggelser og renterne heraf kan kun med generalforsamlingens forud indhentede godkendelse anvendes til andre formål end de i vedtægternes § 2, stk. D specificerede formål.

 

Kontingentet opkræves en gang årligt.

Indbetalingskort udsendes snarest muligt efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Overskridelse af fristen for rettidig indbetaling kan medføre krav om betaling af rykkergebyr, som påføres næste opkrævning. Bestyrelsen fastlægger regler for krav om betaling af rykkergebyr. Størrelsen af rykkergebyret fastsættes ligeledes af bestyrelsen, idet rykkergebyret dog ikke må overstige 25 % af det årlige kontingent.

 

§ 10

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form og skal være affattet således, at henlæggelser, renteindtægter samt udgifter vedrørende § 2, stk. D fremtræder separat.

 

Såfremt kassebeholdningen overstiger kr. 500,00, skal det overstigende beløb indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut eller på foreningens postgirokonto.

 

Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler og er under hensyntagen til foreningens likviditet bemyndiget til at anbringe foreningens formue i obligationer eller obligationsbaserede investeringsbeviser udstedt af anerkendte kreditforeninger, pengeinstitutter eller Staten med henblik på opnåelse af det højest mulige afkast af formuen.

 

Sådanne værdipapirer skal anbringes i åbent depot i anerkendt pengeinstitut. Til salg af værdipapirer fra depotet skal den samlede bestyrelses underskrift kræves, med mindre der er tale om salg i forbindelse med en omlægning af depotet. Ved omlægning af depotet skal formandens og kassererens underskrift kræves.

 

Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

 

Alle udgifter anvises af formanden og kassereren i forening.

 

Ved regnskabsåret udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden den 1. februar.

 

Revisorer og revisorsuppleanter vælges hvert år.

 

§ 11

 

Nærværende vedtægt kan ændres, når ændringsforslag, som inden generalforsamlingen har været udsendt til medlemmerne, vedtages ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen.

 

Albertslund kommune skal dog godkende sådanne ændringer, der kan influere på foreningens muligheder for at påtage sig de forpligtelser, som er nedfældet i servitutter på medlemmernes grunde eller i denne vedtægt.

 

Vedtaget d. 9. marts 2006Se vedtægterne som .pdf fil, Klik her