Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Parcellen"

 

Affald skal sorteres i flere fraktioner

Store ambitioner i den fremtidige affaldssortering


Som et naturligt led i at passe bedre på vores planet strammer staten nu op om afskaffelse af vores affald. Der er opsat mål for affaldet, som skal være nået inden 2021. Albertslund ønsker at nå målene allerede i 2018, så der bliver travlt.


Albertslund kommune har forpligtet sig til en genbrugsprocent for husholdningsaffald på 50%. I dag er den blot 19 %. Brugergruppen er det forum, som kommunen har til at behandle bl.a. sager vedrørende affald, og Brugergruppen har stillet som forslag, at vi begynder at biogasse vort husholdningsaffald. Ved biogasning trækkes energi ud af organisk materiale som f.eks. kød- og grøntsagsrester. Vægten af madaffald udgør ca. 40 % af det, som vi fylder i skraldeposerne, så det er essentielt at gøre noget ved dem, for at nå de 50 % i genbrug.


Sortering og genanvendelse af indholdet i skraldeposerne er dog ikke nok. Derfor kommer vi også til at skulle sortere andet affald. Hvad og hvordan, der skal sorteres, er ikke fastlagt. F.eks. er det et spørgsmål, om vi selv skal sortere plast fra, eller om vi skal benytte os af affaldsanlæg, hvor plasten sorteres fra maskinelt.


For at blive klogere på spørgsmålet, er der i 2014 iværksat forsøg med yderligere sortering i fraktioner i Galgebakken, ligesom en hel række spørgsmål undersøges grundigt, så vi kan nå målene på den bedst mulige måde for alle - inklusive naturen.


I takt med, at der opnås yderligere erfaringer og gennemføres tiltag på området, vil vi forsøge at få resultaterne opdateret denne side.


- o -


Brugergruppemøde september 2014:

Indstilling til kommunen om valg af affaldsordning for Vest3, som har "parcelhus-ordning".


Vi skal sortere mere i tre nye dobbelt-containere - formentlig allerede i 2015. Renovationstaksten falder i 2015 med kr. 330,- til kr. 4.111,-. Til gengæld skal hver parcel investere kr. 1.125,-, når de de nye containere skal anvendes i stedet for de nuværende stativer.


Det kunne sagtens være blevet langt dyrere og meget mere besværligt. Til gengæld må vi fremover leve med nogle plastcontainere, som ikke ligefrem pynter på parcellen. Bestyrelsen søger at afdække, hvorvidt det bliver lovligt at afskærme plastbeholderne.


Der er mulighed for at se billeder og beregninger over alle forslag. Scenarie 2 forventes indstillet til kommunen til vedtagelse for parcelhusordningen:


Se præsentationen af affald scenarierne, Klik her


Se gebyrsammensætningen for 2015, Klik her.


Bestyrelsen diskuterer at gå ind for, at ordningen med tilkaldeordningen udvides til, også at omfatte storskrald og afhentning af haveaffald i sække.


Det vil gøre affaldstaksterne lavere, og det vil give mindre utilfredshed. Som det er nu, oplever alt for mange, at afhentningerne af småt metal og pap samt af storskrald ikke fungerer. Småt metal skal fremover sorteres på parcellen, men der vil fortsat være et problem med pap og andet storskrald. Derfor risikerer vi, at de nuværende forhold fortsætter, hvor rigtig mange kører eget affald til genbrugspladsen samtidig med, at vi betaler i dyre domme for en ydelse, som vi ikke får noget for til gengæld.


- o -


Vær selv med i beslutningerne. Affald er noget, som berører vores hverdag rigtig meget. Derfor er der også mange, som har en mening i debatten.


Seneste:


25. september 2014 er der Borgermøde om affaldssorteringen

Mødested og tid: Albertslund Rådhus kl. 19.00 - 21.00.


På baggrund af erfaringerne herfra, indkaldes Brugergruppen til et ekstraordinært møde, hvor der tages beslutning om, hvad der skal indstilles til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.


På Borgermødet den 25. september var borgmester Steen Christiansen glad for de input, som bl.a. kom fra alle tre grundejerforeninger i Albertslund Vest. Under mødet bekendtgjorde borgmesteren, at den nye affaldsordning vil blive bragt ud i en Høring, hvor alle kan kommentere på de oplæg, som indstilles til kommunalbestyrelsen.


Kommunens foreløbige indstilling om ny parcelhusordning viste sig at være i overensstemmelse med ønsker og kommentarer fra bl.a. en arbejdsgruppe bestående af Vest2 og Vest3, der begge var repræsenterede på Borgermødet med både medlemmer, brugergruppemedlemmer og formænd. Derfor kan det forventes, at vi fremover formentlig får følgende affaldsordning:


Der indsamles i 3 plastcontainere, som hver er opdelt i to afdelinger. Tømning 14 dage.

I containerne sorteres i fragmenterne madaffald, plast, glas, metal, papir og restaffald

Pap afleveres sammen med storskrald i en tilkaldeordning, som vi kender det fra haveaffald hentet med grab/lastvogn.

Afhentning af haveaffald skal fortsat være en tilkaldeordning, som vi i Vest3 mener, skal være med solidarisk betaling, så vi alle kan lægge affald i en stak, som er under opbygning. Dermed er vi også sikre på at nå kravet om minimum 2 kubikmeter affald per afhentning.

Der er ingen endelig indstilling til, hvordan miljøfarligt affald skal håndteres.


Borgmesteren stiler imod, at en ny affaldsordning kan vedtages i kommunalbestyrelsen i foråret og formentlig i februar 2015.


- o -


Et ekstraordinært møde i Brugergruppen er blevet aflyst efter at borgmester Steen Christiansen på borgermødet lovede, at der vil blive en høring om vore affaldssystemer.


Høringssvar kan indleveres imellem 16. oktober og den 19. januar 2015. Herefter vil der blive indkaldt til ekstraordinært Brugergruppemøde den 6. februar. Indstillingen herfra behandles på et Miljø- og Byudviklingsmøde den 24. februar til afgørelse på et Kommunalbestyrelsesmøde den 10. marts.


- o -


Høring om affald 16. dec. 2014 - 1. feb 2015:

Bestyrelsesmedlemmer i Grundejerforeningen har indsendt høringssvar til Albertslund kommune med orientering til AlbertslundPosten og til Vest1 og Vest2-


Se Albertslund kommunes høringsoplæg, Klik her

Se Grundejerforeningens høringssvar, Klik her


Her er Vest3 nye affaldsordning i 2016

Rammerne for den nye affaldsordning ligger klar til vedtagelse.


Med mindre grundejerforeningens medlemmer gør indsigelse inden 1. juli 2015, vælger Vest3 affaldsordning nr. 2, helt efter planen. Ordning 2 er også den ordning, der er anbefalet fra kommunens side. Til sammenligning indebærer ordning nr. 1, at der skal etableres en central samleplads, som vi ikke har plads til. Derfor er den løsning også valgt fra i den snak om emnet, som er foregået på generalforsamlingen.


Affaldsordning nr. 3 forkastes også, idet den er langt dyrere, end den kommende ordning 2, uden at man får valuta for pengene. Med ordning 2 kan man se frem til, at det bliver en del billigere at få håndteret affald i Vest3, når ordningen træder i kraft. Også Vest1 og Vest2 ventes at vedtage ordning nr. 2.


Alle områder i Albertslund skal indføre ny ordning i løbet af 2016. Vi kan ikke selv vælge, hvornår det skal ske, men bestyrelsens plan er, at vi inviterer til orientering om den nye ordning til generalforsamlingen i marts med effekt fra efteråret 2016.


Inden da skal vi have tid til at planlægge og gennemføre, at vi er klar til den nye ordning. Det kan f.eks. være, at der ikke er plads til de nye containere, hvor det nuværende affaldsstativ står, og da der skal være en plan og fast bund under containerne, skal der så måske lægges nye fliser. Bestyrelsen indstiller derfor til  kommunen, at vi kommer med på ordningen i efteråret 2016.


Bestyrelsen vil ligeledes arbejde for, at vi får tømning af den todelte container med mad/rest affald én gang om ugen i sommermånederne i stedet for hver 14. dag, som så vil være gældende resten af året. Merprisen er blot kr. 100.


I svarskema, udsendt til samtlige parceller, var der mulighed for at vælge en alternativ løsning, end den foreslåede ordning nr. 2. Seks parceller returnerede en slip til bestyreslen, alle ønskede i stedet ordning 3. Dermed var der ingen tvivl om områdets ønsker, og kommunen har derfor modtaget vore ønsker om at indføre ordning nr. 2, Se brevet, Klik her.


Under et Brugergruppemøde i september 2015 har formanden fået bekræftet, at vort ønske om indførelse af ny affaldsordning til oktober 2016 vil blive opfyldt.


Se billeder af den nye affaldsordning.


Her er vist løsninger til alle typer af boliger i Albertslund. I Vest3 har vi valgt løsning 2, som indføres i oktober 2016. Samtidig falder taksterne for afhentning af affald.


Se billeder af løsning 2, Klik her


Under et Brugergruppe-møde i september 2015 har formanden fået bekræftet, at vi indfører ny affaldsordning med lavere takster per 1. oktober 2016.

Samtidig er det blevet bekræftet, at vi får containere, som har hjul og lågåbning i samme side, ligesom Vest3 har ytret ønske om. I mange kommuner skal borgerne vælge, enten altid at åbne låget for ilægning af skrald i den forkerte side, eller at huske at vende containeren, inden renovationsfolkene kommer for afhentning, så hjulene sidder rigtigt i forhold til at rulle med den.

Det er derfor en stor og vigtig sejr, at vi får de logiske containere, så vi undgår en evig irritationskilde.


Generalforsamlingen har talt:

Bestyrelsen har sendt brev til kommunen

Under Vest3 generalforsamlingen i 2014 blev medlemmerne spurgt om deres holdning til affaldssorteringen. Det er der kommet et brev ud af, som bestyrelsen har sendt til Brugergruppen for at få indflydelse på, hvordan en fremtidig ordning skal fungere. Se brevet til Brugergruppen, Klik herGå (tilbage) til siden Affald Vest3, Klik her