Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Parcellen"

 

Nye fliser i Vest3.

Nu får vi nye fliser - her er mere forklaring til dig:


Under generalforsamlingen 2015 fik bestyrelsen bemyndigelse til en beløbsramme på op til kr. 2.8 mill. til en fornyelse af vore fliser på boligvejene (Ikke stamvejene, som fører ind i området). Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at denne ramme med al sandsynlighed ikke ville blive brugt, men den skulle sikre, at projektet kunne blive gennemført.


Bestyrelsen ville prioritere ny flisebelægning og der blev derfor udtrykt håb om, at vi, allerede i 2015, kunne håbe på nye fliser, efter at vi, i nærmest en uendelig årrække, har haft talt om en fornyelse.


Bestyrelsen gik i gang med det samme, suverænt understøttet af Leif Jensen med frue fra Mørkager, og i maj var vi nået så langt, at vi troede, vi kunne vælge en brolægger til at udføre arbejdet. Inden vi traf vort valg, undersøgte vi også økonomien bag de daværende finalister, og det medførte desværre, at vi måtte starte forfra.


I slut juni 2015 var vi igen fremme ved en finale, og det er endt med, at vi får hjælp af et firma, som både har god økonomi og som er solidt funderet i Dansk Brolægningslaug med de garantier, det indebærer.


Med ordreafgivelsen sent i juni gjaldt det om at få informeret medlemmerne hurtigst muligt, og et brev blev omgående sendt ud med varsel om, at der kommer nye fliser, og at brolæggerne skal have plads at arbejde på.


I højre spalte vil vi informere om selve processen og detaljerne i den. Herunder vil vi opdatere en køreplan efterhånden, som der kommer nye oplysninger.


Køreplan for projekt nye fliser:

I slutningen af juni var eneste køreplan, at projektet skulle være afsluttet i 2015.


Efterfølgende har brolæggerfirmaet meddelt afholdelse af sommerferie. Det første byggemøde forventes at finde sted i begyndelsen af august.


Hofor har udsendt brev til alle parcellerne med husnummer 1 - 16 om, at der skal lægges nye vandledninger i perioden august til november. Det vil bestyrelsen naturligvis tage hensyn til i planlægningen, og det forventes derfor, at disse parceller formentlig vil være de sidste, som får ny flisebelægning.


Rørlægningen berører alle boliger, som ligger i første række på østsiden (ud imod Egelundsvej) af boligvejene på Skærager, Mørkager, Lodager og Lavager.


29.07.2015:

Inden afholdelse af første byggemøde med brolægger-entreprenøren, er det meldt ud, at man forventer at gå i gang med arbejdet i uge 34, som starter mandag den 17. august. Af hensyn til at kunne udlægge ny asfalt, inden det bliver for sent på året, vil man gerne færdiggøre arbejdet allerede i oktober. For de, som har hække, der er for brede, eller som på anden måde har forhindringer, der spærrer for den nye fliselægning, er det nu tid til at få gjort noget ved problemet.


Som omtalt allerede i brev i juni, kan man påregne at modtage en regning for at gøre plads, hvis man ikke selv har sørget for at rydde arealet, inden arbejdet går i gang. Bestyrelsen vil under første byggemøde i begyndelsen af august søge en aftalepris med entreprenøren. Tanken er, at der evt. kan gives et afslag i prisen, hvis entreprenøren på forhånd får at vide, at man ønsker hjælp til rydning af hæk mm, hvorimod der for arbejde, som udføres uden forudgående planlægningsmulighed, beregnes fuld betaling. Desuden vil der blive forsøgt aftalt en rabat til de, som ønsker at anvende entreprenøren til anlægning af flisearbejde i forbindelse med, at der lægges nye fortovsfliser.


04.09.2015:

Et nyt infobrev uddeles til medlemmerne, hvor der angives minimum afstand til hækken, priser for rydning af ulovlige hække og tilskud til at tilpasse egen indgang.


Det viser sig, at brolæggerne ikke blot kan tilpasse den nye flisebelægning til de eksisterende indgangspartier. Det skyldes, at Dansk Standard foreskriver et 2,5% fald ud mod rendestenen, som ikke nødvendigvis er der, efter at fliserne har ligget der i rigtig mange år. Denne bestemmelse er kommet frem meget sent i processen og har givet nogen forsinkelse med igangsættelsen af fliselægningen. Ligesom foreningen ikke må lede vand ind på de enkelte parceller, skal parcelejerne holde vandet på eget område. Denne sidste del skal der heldigvis ikke føres kontrol med, idet det kan have endog meget store konsekvenser for nogle parcelejere.


Den Salomoniske løsning er blevet, at der kan ydes hjælp til, at hver enkelt parcel får tilpasset egne fliser til en eventuel ny fortovshøjde. Hjælpen kommer i form af et økonomisk tilskud til at få foreningens brolægger til at udføre arbejdet, eller som grus og sand til egen tilpasning. Arbejde ud over tilpasningen finansierer man selv uden tilskud.


Man kan danne sig en ide om, hvad der skal ske ud for egen parcel ved at omsætte de 2,5% til mål. For hver 1 meter fortov skal der være en stigning på 2,5 centimeter. Tag gerne et vaterpas til hjælp for at fastslå, hvordan fortov og indkørsler ligger i dag.


Se infobrevet, Klik her


Køreplan med kort. Start onsdag 23.09.2015

18.09.2015

Så er PPbrolægning klar til at lægge nye fliser, og starten går onsdag den 23. september i bunden af Skærager. Husk at gøre plads for arbejdet. Se køreplan og kort, Klik her


22.09.2015

Tirsdag melder PPbrolægning forsinkelse i en enkelt dag, så arbejdet nu går i gang torsdag den 24.09


26.09.2015

Så er vi i gang med arbejdet, og der begynder derfor at komme "underjordiske" meldinger. PPbrolægning har naturligvis taget forbehold for kvaliteten af det understøttende materiale under de nuværende fliser i deres tilbud på nye fliser. Derfor er det også blot en information til os, at den understøtning , PP anvender under de nye fliser, er langt bedre end det, som der ligger i forvejen. Bestyrelsen har forhørt sig om, hvad det vil koste, hvis den nuværende understøtning skal udskiftes med noget bedre. Beløbet er kr. 880.000. På den baggrund har bestyrelsen konkluderet følgende: Der graves til en dybde af 25 cm under den nye fliserække, som understøttes med de allerbedste materialer. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at det vil være tilstrækeligt til, at hele fliserækken ikke skrider sidelæns. Den nuværende understøtning er blevet trykket nedad af biler mm. i årenes løb. Når PP så udjævner ovenpå den gamle understøtning, vil det være tilstrækkeligt til, at vi ikke vil opleve store gener med sunkne fliser. Flisearbejdet kører derfor videre for fuld tryk på de aftalte konditioner.


26.10.2015

Der vil nu blive udlagt 1 m3 grus på midten af hver stikvej som hjælp til tilpasning af egne fliser til de nye fortovsfliser.


13.11.2015

Hofor beklager på vegne af Kamco, at der blev lukket for vandet på Mørkager og evt. også på andre veje den 12.11.2015, uden at det er blevet meddelt beboerne på forhånd. Man beklager de gener, der dermed er påført beboerne i form af manglende vand samt efterfølgende luft i rørene.


30.11.2015

Som alle berørte nok er klar over, kører der to samtidige projekter ud for de små husnumre. Dels har vi PPbrolægning til at ordne fliser, og dels arbejder kommunen med vandlednings-renovering sammen med Kamco.

Kamco har oplyst formanden om, at arbejdet nu afsluttes for vinteren, således at det blot er det sidste stykke på Lavager 1 - 15, der mangler. Dette arbejde forventes igangsat i februar 2016.

Der vil ikke blive lagt fliser på de stykker, hvor Kamco er færdig, da PP jo kommer efterfølgende for at lægge nye fliser på.

Kamco har egentlig fået at vide af kommunen, at der skal lægges metalplader på de færdiggjorte stykker, men Kamco vil arbejde for, at der i stedet lægges stabilgrus til et niveau, som passer med flisebelægningen. Formanden har billiget dette, idet metalplader i kombination med frost og sne er en meget farlig belægning, som beboerne ikke bør udsættes for. Vi håber derfor, at det lykkes at komme igennem med den løsning.

Der har tidligere været rejst tvivl om, hvorvidt vandlednings-renoveringen skulle fortsætte længere opad i husnumrene, men det er ikke tilfældet. Kamco vil således arbejde sig ud af vores område og fortsætte op gennem Hvedens Kvarter, Grønningen, Flintager (høje numre), Borgager (højenumre) samt Blankager (høje numre).


03.02.2016

Hofor er nu færdig med deres del af kontrakten med at lægge nye vandrør på stierne ud mod Egelundvej. Inden påske lægges slidlag på retablerede  asfalt-arealer, og der udlægges muld og græs på det sted, hvor der var skurby, hvis ikke ny entreprenør overtager stedet. Som bekendt er foreningen ikke involveret i dette arbejde.


Sådan lægges fliserne:

I slutningen af juni 2015 er der husstands-omdelt et brev, som orienterer om fliselægningen og med information om at rydde fortovet, så brolæggerne kan komme til. Se brevet, Klik herSe skitse over den nye flisebelægning


Som supplement til ordene i det omdelte brev, kan det være godt at have en skitse at se på, når man skal forstå, hvordan fliserne vil blive lagt. Et forslag er at skrive skitsen ud på en printer og samtidig orientere sig på billedet til venstre samt forklaringen herunder.


Se og udskriv skitsen, Klik herForklaring på fliselægningen:


Hav den udskrevne skitse på bordet foran og sammenlign med billedet, som viser samme motiv.


På billedet vender hækken til højre mod øst og forhaven mod vest. I øst skal der fortsat være fortov, blot lidt bredere. I vest skal fliserne også lægges bredere.


Se på skitsen, hvor vi starter på vejen, der er vist smallere, end den er i virkeligheden. Vi begynder i østsiden, hvor kantstenen bevares, som den er, idet det er meget dyrt at få den rettet. Efter kantstenen følger et ca. 20 cm bredt lag asfalt, som skal fornyes. De 4 rækker fliser, som ligger efter asfalten, bliver taget op. Ind mod hækken (på billedet) lægges ny understøtning, og i stedet for de 4 nuværende fliser lægges 5 rækker fliser.


I vest-siden starter vi også ved kantstenen. Efter den følger et bredt lag asfast, som er beregnet til gæsteparkering. Dette lag skal ikke udskiftes. Efter parkerings-asfalten følger 4 rækker fliser, der udskiftes til 5 rækker som beskrevet i østsiden.


Hvor der er indkørsler og indgangspartier, lægges der ekstra fliser. Nu ligger der de 4 rækker fortovsfliser. De bliver også til 5 rækker som det øvrige fortov, og der lægges så yderligere 4 rækker fliser (i alt 9 rækker) for at gøre fortovene ensartede i deres udseende.


For at den enkelte parcelejer skal have mindst mulig ulejlighed af fliselægningen, er det aftalt,  at alle opgravede fliser bliver fjernet. Men den enkelte parcelejer kan aftale med brolæggeren, at fliserne fjernes til eget brug i forbindelse med, at der lægges nye fliser.Hvor går  skellet?


Det kan være svært at finde skelpælene, og i mange tilfælde eksisterer de ikke længere. Det ændrer naturligvis ikke ved, at man kun har råderet over egen parcel, hvorfor der eventuelt skal ryddes fortov, så brolæggerne kan komme til at arbejde.


Man kan ikke bruge hverken kablerne i masterne eller diverse bokse, som er opstillet ud for vore parceller som målestok for, hvor skellet går. Derimod kan man nogenlunde finde skellet sådan:


Se på billedet herover på østsiden. Fra indersiden af den nuværende fliserække og ind imod hækken, er der ca. 75 cm til skel (græsrabatten). I skellet kan man f.eks. have sat et lavt hegn. Har man hæk som på billedet, skal den være plantet 40 cm inde på egen grund, således at den udvoksede hæk nogenlunde flugter skellet.


Da det er meningen, at fortovene fremover skal kunne anvendes af både barnevogne og kørestolsbrugere, som ikke skal tvinges til at bruge vejbanen, er det vigtigt, at hækken ikke er for bred. Spørgsmål og svar om fliselægningen


Herunder er indkomne e-mails og svar fra bestyrelsen på spørgsmål, som har relevans for medlemmerne:


13.09.2015:

Fliselægningens betydning for den enkelte parcel. 50% tilskud definition. Ingen tvang om nogen form for betaling, trekantarealer, Klik her


17.09.2015:

Begrundelser for hæktykkelse. Brolæggerens vurdering af 1,5 m tilpasning,

Klik her


19.09.2015:

Tilpasning af fliser med hensyntagen til større pladskrav i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning fra oktober 2016, Klik her


23.09.2015

Hvorfra skal man beregne kant mod parcellen? Klik her


02.10.2015

Ansvarspådragelse og økonomi. En forklaring på, hvorfor der ikke gives dispensation til afvigelse i flisehældningen, Klik her


05.10.2015

Flisehøjde. Asfalt beskæring. Udlægning af sand og grus. Mastbarduner. Klik her


14.10.2015

Albertslundposten. Hofor trækker nye vandledninger i hele Vest3. Klik her


15.10.2015

Asfalt på Skærager. Flisehøjde, koter og ensartethed. Grus udlægges. Klik her


18.11.2015

Asfaltkant mod fliser. Manglende muld og græs bag nye fliser, Klik her


11.12.2015

Hofor afslutter udskiftning af vandledninger ud for små numre på Skærager, Mørkager, Lodager og Lavager, Klik her


17.06.2016

Forskel på højder og afstande på asfalt i forhold til ny flisebelægning. Hvem bærer ansvar ved uheld og hvornår lægges asfalt i revner og niveauforskelle, Klik her


24.06.2016

Hvordan får man udbetalt tilskud til PPbrolægning flisearbejde i egen indgang?, Klik her