Aktuelle og arkiv-værdige indlæg, som kan være af interesse for medlemmer af Grundejerforeningen Albertslund Vest, Afd.3.


Emnerne er inddelt i hovedgrupperne "Parcellen" og "Samfundet" under menupunktet AKTUELT.


Det er muligt for medlemmerne at få optaget artikler, som forinden skal godkendes af hjemmesidens redaktør. Send gerne et indlæg til webmaster@vest3.dk. Husk, at alle indlæg skal være af generel karakter, og at der ikke optages indlæg, som berører direkte personlige relationer.

Denne artikel er fundet under valget "Tema" "Aktuelt" "Parcellen"

 

Grundejerforeningen ejer trekantarealerne


Igennem mange år herskede der tvivl om, hvem som ejede de trekantarealer, der findes for enderne af stikvejene. Der har dog aldrig været tvivl om, at de ikke tilhører den parcelejer, som har en grund, der grænser op til trekanterne. Spørgsmålet gik udelukkende på, om de stadig tilhørte kommunen, efter at kommunen havde tvunget grundejerforeningerne i Albertslund Vest til at modtage ejerskabet af alle stikveje således, at kommunen kun har vedligeholdelsespligt på stamvejene, som fører ud til Egelundsvej.


For at få afgjort sagen, har Miljø- og Planforvaltningen i sommeren 2005 spurgt 750 grundejere i Albertslund Vest om deres holdning til et salg af de dengang kommunale trekanter.


Undersøgelsen viste, at det kun var få grundejere, som reagerede med støtte på henvendelsen til, at det skulle være muligt for de grundejere, hvis areal støder op til trekantarealerne, at købe dem af kommunen.  Derfor forlangte kommunalbestyrelsen, at alle trekanterne, som ikke mere overholdt bestemmelserne, skulle føres tilbage til deres oprindelige udseende senest 1. januar 2007.


Sidenhen har kommunen overdraget trekantarealerne til grundejerforeningen som en naturlig forlængelse af den tidligere overdragelse af stikvejene.


Dermed er det nu udelukkende grundejerforeningerne, som har råderet over trekantarealerne.


Trekantarealerne overdraget til grundejerforeningen

Trekantarealerne skal være klart adskilt fra parcellen


Ligesom det er parcelejerne, der grænser op til mellemstierne, som har pligt til at vedligeholde hækkene og rengøre stierne for sne o.lign, har det også altid været kutume, at de parcelejere, som grænser op til trekanterne, sørger for at området ser pænt ud.


Man kan derfor også søge bestyrelsen om tilskud, hvis der skal ske en fornyelse af beplantningen, for at trekanterne fortsat kan passe ind i det pæne og velholdte kvarter, vores grundejerforening danner. Men der gives ikke tilskud til f.eks. timeløn til udefra kommende personale, som skal foretage vedligeholdelsen, ligesom enhver form for fliselægning eller lignende heller ikke accepteres.


Hvis trekantarealerne efterhånden er tilgroet, kan vedligeholdelsen være et større arbejde, og derfor har der også været afholdt "grønne dage", hvor de nærmeste beboere har haft slået sig sammen om forskønnelsen.


Nogle parcelejere har desværre misforstået opgaven, idet de simpelthen har inddraget trekanterne i egen have. Og det er naturligvis slet ikke i orden. Trekantarealerne tilhører alle medlemmer i foreningen, og man kan derfor ikke vinde hævd på denne inddragelse.


Grundejerforeningens bestyrelse er opmærksom på problemet og søger at finde mindelige, men bestemte, løsninger med de parcelejere, som ikke har respekteret ejerforholdet. For nogle nye ejere kommer det desværre som en overraskelse, at det, som de troede, de havde købt, faktisk er ulovligt inddraget og derfor ikke kan beholdes.


For at forhindre fremtidige tilfælde, hvor nye ejere ganske enkelt bliver snydt af den parcelejer, som fraflytter sit hus, gøres ejendomsmæglerne opmærksom på disse og lignende overtrædelser, når de henvender sig til bestyrelsen i forbindelse med hussalg.


Se sider fra Lokalplanen:

Adskillelse af parcel mod skel, sti og vej, Lokalplan 23.2, Kortbilag 4, Klik her.


Parcellens skel mod vej, hvor det tydeligt ses, at afgrænsningen i vendearealerne for enderne af stikvejene i hele Albertslund Vest er markeret med skarpe vinkler. Trekantarealerne dækker den jord, som går herfra og ud til fortovet. Med lidt god vilje danner dette areal en retvinklet trekant, som går væsentligt længere ind på grunden, end den øvrige grunds afstand til fortovet.

Se parceladskillelsen ud mod vendepladsen på Lokalplan 23.2, Kortbilag 3, Klik her.


Kan du ikke se kortbilagene, har du muligvis ikke Adobe Reader, som kan vise .pdf filer. Det anbefales, at du klikker Google Chrome og Google Toolbar væk, inden installation. Gå til siden for installation, Klik her


Trekantarealer skal genskabes


Hvis man bor på en parcel, hvor trekantarealet er blevet inddraget i parcellen, skal den genskabes. Det kan være vanskeligt at se, hvor trekantarealet engang var, og derfor kan det blive nødvendigt at opmåle arealet, inden man kan markere det med afgrænsende beplantnng eller stensætning.

Der er hjælp at hente på kommunens hjemmeside www.kort.Albertslund.dk, hvor man selv kan beregne de mål, man skal bruge for at kunne genskabe trekantarealet. For en sikkerheds skyld kan der eventuelt søges hjælp for korrekte mål hos kommunen eller grundejerforeningens bestyrelse, inden arbejdet påbegyndes. Se vejledning for egen opmåling, Klik her.


Hvordan adskilles?

På billedet helt til venstre ses en oprindelig og helt lovlig adskillelse af parcel og trekant. Det er gjort med både en hæk og nedlagte fliser. Ingen kan være i tvivl her.


Sidenhen er hæk og fliser taget bort, så hele arealet fremtræder med græs. Det er både pænt og let at vedligeholde - men det er ikke i orden.


Bestyrelsen har den holdning, at når den enkelte parcel skal vedligeholde området, må der også herske en vis frihed til, hvordan arealet skal se ud. Men adskillelsen skal være klar.


Et eksempel herpå ses på det højre billede, hvor en enkelt juniperus dækker hele trekanten. Planten er sidenhen blevet for stor, men en stensætning danner stadig et tydeligt skel.


Bestyrelsen skal til enhver tid kunne få råderet over arealet, som uden varsel vil kunne blive inddraget til fælles formål for foreningens medlemmer.


Hvis trekantarealet er inddraget i ens parcel af den ene eller af den anden grund, kan man derfor roligt gå i gang med at markere adskillelsen igen. Hvis man ikke mener, det er muligt, skal man henvende sig til bestyrelsen.Trekanternes udseende


Da kommunen ejede trekanterne, foreskrev den, at der på hvert trekantareal skulle stå et enkelt træ.


Det kan også være en nydelig løsning, men den kræver også en del vedligehold med den åbne jordbund samt nedfaldne blade og frugter.


Bestyrelsen stiller ikke specifikke krav til udseendet. Blot skal der vælges en pæn og grøn løsning, som passer godt ind i naboskabet.

Se omtalen af Lokalplanen her på siden, Klik her